Đào tạo
Kế hoạch học tập 2014 - 2015
Curriculum of HUST - Genetic Bach Khoa International program ( 2014 - 2015 )
 
Điểm thi các khóa (kỳ thi Jan-2015 )
Phòng Đào tạo thông báo điểm thi kỳ thi Jan-2015
 
Thông báo: Topics ôn tập cho khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 6/2015
Topics ôn tập cho khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 6/2015
 
Điểm thi D19
Điểm cơ sở khóa D19
 
Thông báo: Lịch thi dự kiến kỳ thi tháng 1/2015
- Phòng Đào tạo xin thông báo lịch thi dự kiến như sau -
 
Thông báo: Topics ôn tập cho khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 1/2015
Topics ôn tập cho khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 1/2015
 
Điểm thi các khóa D14, D15, D16, D17 và D18(kỳ thi Jun-2014 )
Điểm thi các khóa D14, D15, D16, D17 và D18(kỳ thi Jun-2014 )
 
 
 
Điểm thi khóa cơ sở,Diploma, Higher Diploma - Jan 2014 exam
Điểm thi khóa cơ sở,Diploma, Higher Diploma - Jan 2014 exam
 
Thông báo: Lịch học Học kỳ 2 - Năm học 2013 -2014
Lịch học Học kỳ 2 - Năm học 2013 -2014
 
Thông báo: Lịch Học Kỳ 2 Năm Học 2014
Lịch Học Kỳ 2 Năm Học 2014
 
Thông Báo: DANH SÁCH THI KHÓA CƠ SỞ 2013 (G18)
DANH SÁCH THI KHÓA CƠ SỞ 2013 (G18)
 
Thông Báo: Danh sách thi khóa môn cơ sở 2013
Danh sách thi khóa môn cơ sở 2013
 
Thông báo: Điểm thi khóa Diploma, Higher Diploma - June 2013 exam
Điểm thi khóa Diploma, Higher Diploma - June 2013 exam