Đào tạo
Thông báo: Topics ôn tập cho khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 1/2014
Topics ôn tập cho khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 1/2014
 
Thông báo : Đề thi tham khảo cho khóa Diploma, Higher Diploma - tháng 6/2013
Đề thi tham khảo cho khóa Diploma, Higher Diploma - tháng 6/2013
 
Thông báo: Danh sách các môn thi khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 1/2014
Danh sách các môn thi khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 1/2014
 
Thông báo: Lịch thi khóa Diploma, Higher Diploma - Kỳ thi tháng 1/2014
Lịch thi khóa Diploma, Higher Diploma - Kỳ thi tháng 1/2014
 
Thông báo: Thời khóa biểu từ tuần 30/09/2013
Thông báo: Thời khóa biểu từ tuần 30/09/2013
 
Thông báo: Lịch học các lớp của các khóa từ D14 - G18
Lịch học các lớp của các khóa từ D14 - G18
 
Thông báo: Đăng ký nguyện vọng làm Project khóa Higher Diploma và danh sách giáo viên hướng dẫn
Đăng ký nguyện vọng làm Project khóa Higher Diploma và danh sách giáo viên hướng dẫn
 
Thông Báo: Danh sách sinh viên các lớp D15_B90_B91,D17_A1_A3
Danh sách sinh viên các lớp D15_B90_B91,D17_A1_A3
 
Điểm thi khóa Diploma, Higher Diploma - Jan 2013 exam
Điểm thi khóa Diploma, Higher Diploma - Jan 2013 exam
 
Đề thi tham khảo cho khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 1/2013
Đề thi tham khảo cho khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 1/2013
 
Lịch thi khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 6/2013
Lịch thi khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 6/2013
 
Danh sách các môn thi khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 6/2013
Danh sách các môn thi khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 6/2013
 
Tài liệu ôn tập tham khảo cho khóa Diploma, Higher Diploma - June 2013 exam
Tài liệu ôn tập tham khảo cho khóa Diploma, Higher Diploma - June 2013 exam
 
Kế hoạch học tập 2012 - 2013
Curriculum of HUST - Genetic Bach Khoa International program ( 2012 - 2013 )
 
Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 4/3/2013
Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 4/3/2013