Đào tạo
Thời khóa biểu từ tuần 27/1/2013
Thời khóa biểu từ tuần 27/1/2013
 
Thời Khóa Biểu học kỳ II (bắt đầu từ 21-01-2013)
Thời Khóa Biểu học kỳ II (bắt đầu từ 21-01-2013)
 
Diploma and Higher Diploma Lecture - IDCS_IHDCS-study topics Jan 2013
IDCS-study topics Jan 2013 and IHDCS-study topics jan 2013
 
Đề thi tham khảo cho khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 6/2012
Đề thi tham khảo cho khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 6/2012
 
Danh sách các môn thi khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 1/2013
Danh sách các môn thi khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 1/2013
 
Lịch thi khóa Diploma, Higher Diploma tháng 1/2013
Lịch thi khóa Diploma, Higher Diploma tháng 1/2013
 
Lịch Thi Khóa Cơ Sở (01-2013)
Lịch Thi Khóa Cơ Sở (01-2013)
 
Điểm Project khóa Diploma D14, D13 (làm lại Project).
Điểm Project khóa Diploma D14, D13 (làm lại Project).
 
Điểm thi khóa D11 Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D11 Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D11 Higher Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D11 Higher Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D13A,D13B,D13C Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D13A,D13B,D13C Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D13 Higher Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D13 Higher Diploma xem tại đây.
 
Điểm Project khóa D12 Higher Diploma xem tại đây.
Điểm Project khóa D12 Higher Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D12 Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D12 Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D14A - D14B Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D14A - D14B Diploma xem tại đây.