Đào tạo
Điểm thi khóa D16 Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D16 Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D15 Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D15 Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D12 Higher Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D12 Higher Diploma xem tại đây.
 
Danh sách Test khóa D13: Java Programming -19/10/2012
Danh sách Test khóa D13: Java Programming -19/10/2012
 
Danh sách Test khóa D14: ADV Programming C# -18/10/2012
Danh sách Test khóa D14: ADV Programming C# -18/10/2012
 
Danh sách Test khóa D15: Programming C# -15/10/2012, DHTML & Java Script - 16/10/2012
Danh sách Test khóa D15: Programming C# -15/10/2012, DHTML & Java Script - 16/10/2012
 
Thông Báo lịch Test khóa Higher Diploma, Diploma - HK1; 2012-2013
Thông Báo lịch Test khóa Higher Diploma, Diploma - HK1; 2012-2013
 
Điểm thi khóa D14: A+, ASP, Oracle, SAD, MIS xem tại đây
Điểm thi khóa D14: A+, ASP, Oracle, SAD, MIS
 
Thông báo Lịch học mới D14 từ 08-10-2012
Semester 1; 2012 - 2013; from 08 October 2012
 
Lịch học khóa G17
Semetter 1; 2012 - 2013; from 17 September 2012
 
Lịch học khóa D16
Semetter 1; 2012 - 2013; from 17 September 2012
 
Lịch học khóa D15
Semetter 1; 2012 - 2013; from 17 September 2012
 
Lịch học khóa D14
Semester 1; 2012 - 2013; from 08 October 2012
 
Lịch học khóa D13
Semetter 1; 2012 - 2013; from 17 September 2012