Đào tạo
CLASS: D12- B77
TIME TABLE From: 09/04/2012
 
CLASS: D12- I8
TIME TABLE From: 09/04/2012
 
CLASS: D12- I7
TIME TABLE From: 09/04/2012
 
CLASS: D12- E41
TIME TABLE From: 09/04/2012
 
CLASS: D12- I6
TIME TABLE From: 09/04/2012
 
CLASS: D12- I5
TIME TABLE From: 09/04/2012
 
Kế hoạch học tập 2011 - 2012
Curriculum of HUST - Genetic Bach Khoa International program ( 2012 - 2013 )
 
PHẦN I: CÁC QUY ĐỊNH VỀ SINH VIÊN
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, KIỂM TRA, THI VÀ TỐT NGHIỆP
 
PHẦN II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT HỌC TẬP, KIỂM TRA
CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT HỌC TẬP, KIỂM TRA
 
PHẦN III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
CÁC QUY ĐỊNH VỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
 
PHẦN IV: ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP CÁC GIAI ĐOẠN, CẤP BẰNG
ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP CÁC GIAI ĐOẠN, CẤP BẰNG
 
PHẦN V: KHEN THƯỞNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU
QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU
 
PHẦN VI: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ, GIẤY TỜ SINH VIÊN
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ, GIẤY TỜ SINH VIÊN
 
NHỮNG NGÀY CHÚ TRỌNG TRONG NĂM HỌC 2012 - 2013
Ngày 02/09/2012: nghỉ ngày Lễ Quốc khánh.
 
Lịch thi tháng 6
Genetic Centre. Hanoi-Vietnam