Đào tạo
 
Thông báo: Lịch học Học kỳ 2 - Năm học 2013 -2014
Lịch học Học kỳ 2 - Năm học 2013 -2014
 
Thông báo: Lịch Học Kỳ 2 Năm Học 2014
Lịch Học Kỳ 2 Năm Học 2014
 
Thông báo: Thời khóa biểu từ tuần 30/09/2013
Thông báo: Thời khóa biểu từ tuần 30/09/2013
 
Thông báo: Lịch học các lớp của các khóa từ D14 - G18
Lịch học các lớp của các khóa từ D14 - G18
 
Thông báo: Đăng ký nguyện vọng làm Project khóa Higher Diploma và danh sách giáo viên hướng dẫn
Đăng ký nguyện vọng làm Project khóa Higher Diploma và danh sách giáo viên hướng dẫn
 
Thông Báo: Danh sách sinh viên các lớp D15_B90_B91,D17_A1_A3
Danh sách sinh viên các lớp D15_B90_B91,D17_A1_A3
 
Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 4/3/2013
Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 4/3/2013
 
Thời khóa biểu từ tuần 27/1/2013
Thời khóa biểu từ tuần 27/1/2013
 
Thời Khóa Biểu học kỳ II (bắt đầu từ 21-01-2013)
Thời Khóa Biểu học kỳ II (bắt đầu từ 21-01-2013)
 
Danh sách Test khóa D13: Java Programming -19/10/2012
Danh sách Test khóa D13: Java Programming -19/10/2012
 
Danh sách Test khóa D14: ADV Programming C# -18/10/2012
Danh sách Test khóa D14: ADV Programming C# -18/10/2012
 
Danh sách Test khóa D15: Programming C# -15/10/2012, DHTML & Java Script - 16/10/2012
Danh sách Test khóa D15: Programming C# -15/10/2012, DHTML & Java Script - 16/10/2012
 
Thông Báo lịch Test khóa Higher Diploma, Diploma - HK1; 2012-2013
Thông Báo lịch Test khóa Higher Diploma, Diploma - HK1; 2012-2013
 
Thông báo Lịch học mới D14 từ 08-10-2012
Semester 1; 2012 - 2013; from 08 October 2012
 
123