Đào tạo
ĐIỂM THI CÁC KHÓA D15, D17, D18, D19 (KỲ THI THÁNG 6/2015)
Điểm thi D15, D17, D18, D19 kỳ thi tháng 06/2015
 
Điểm thi các khóa (kỳ thi Jan-2015 )
Phòng Đào tạo thông báo điểm thi kỳ thi Jan-2015
 
Điểm thi D19
Điểm cơ sở khóa D19
 
Điểm thi các khóa D14, D15, D16, D17 và D18(kỳ thi Jun-2014 )
Điểm thi các khóa D14, D15, D16, D17 và D18(kỳ thi Jun-2014 )
 
Điểm thi khóa cơ sở,Diploma, Higher Diploma - Jan 2014 exam
Điểm thi khóa cơ sở,Diploma, Higher Diploma - Jan 2014 exam
 
Thông báo: Điểm thi khóa Diploma, Higher Diploma - June 2013 exam
Điểm thi khóa Diploma, Higher Diploma - June 2013 exam
 
Điểm thi khóa Diploma, Higher Diploma - Jan 2013 exam
Điểm thi khóa Diploma, Higher Diploma - Jan 2013 exam
 
Điểm Project khóa Diploma D14, D13 (làm lại Project).
Điểm Project khóa Diploma D14, D13 (làm lại Project).
 
Điểm thi khóa D11 Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D11 Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D11 Higher Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D11 Higher Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D13A,D13B,D13C Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D13A,D13B,D13C Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D13 Higher Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D13 Higher Diploma xem tại đây.
 
Điểm Project khóa D12 Higher Diploma xem tại đây.
Điểm Project khóa D12 Higher Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D12 Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D12 Diploma xem tại đây.
 
Điểm thi khóa D14A - D14B Diploma xem tại đây.
Điểm thi khóa D14A - D14B Diploma xem tại đây.
 
12