Đào tạo
Chuyên ngành: CNTT - Quản trị Kinh doanh.
Chương trình học theo bản quyền của Chương tình hợp tác quốc tế Genetic Bách Khoa - HUST-GCS.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
  • Foundation Course: 0,5 năm
  • Diploma: 1,5 năm
  • Higher Diploma: 1 năm

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP:

Đạt được sự khởi đầu của nghề quản lý để tiến tới trở thành người lãnh đạo doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại.
- Phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp trong môi trường hiện đại.
- Quản lý nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing, quản lý dự án CNTT,  xây dựng các kế hoạch về đạo đức và bảo mật trong môi trường kinh doanh.
- Quản trị mạng.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


 
Tin liên quan