Đào tạo
Chuyên ngành: CNTT - Phát triển phần mềm.
Chương trình học theo bản quyền của Chương tình hợp tác quốc tế Genetic Bách Khoa - HUST-GCS

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
  • - Foundation Course: 0,5 năm
  • - Diploma: 1,5 năm
  • - Higher Diploma: 1 năm

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP:

Làm tại các vị trí cần ứng dụng CNTT trong phát triển phần mềm
- Phân tích, thiết kế, lập trình, thiết kế cơ sở dữ liệu phức tạp hay cần đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.
- Quản lý dự án.
- Lập trình viên.
- Quản trị mạng. 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


.

 
Tin liên quan