Quy chế đào tạoĐào Tạo

PHẦN II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT HỌC TẬP, KIỂM TRA

CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT HỌC TẬP, KIỂM TRA

I. TỔ CHỨC LỚP HỌC:

 1. Sinh viên phải tuân thủ theo sự sắp xếp của nhà trường về lớp học, giờ học. Các lớp học được sắp xếp bố trí theo học lớp học lớn, nhỏ tuỳ theo yêu cầu chuyên môn của từng môn học.
 2. Sinh viên phải tuân theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên trên lớp cũng như của cán bộ kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, phòng Lab.
 3. Sinh viên sinh hoạt lớp theo lớp nhỏ có lớp trưởng phụ trách. Sinh viên được bầu cán bộ lớp và phải tôn trọng sự điều khiển của cán bộ lớp trong các hoạt động đoàn thể.

II. ĐIỂM DANH VÀ XỬ LÝ NGHỈ HỌC:

 1. Sinh viên phải tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp cũng như thực hành ở phòng Lab. Nghỉ học phải có giấy phép gửi lên bộ phận giáo vụ, hoặc báo cho lớp trưởng để thông báo cho giáo vụ.
 2. Giáo viên sẽ điểm danh trên lớp theo môn học và bộ phận giáo vụ cũng sẽ điểm danh đột xuất trên lớp. Bộ phận giáo vụ sẽ gửi thông báo cho gia đình đối với những sinh viên nghỉ học nhiều. Sinh viên nghỉ học quá nhiều không có lý do sẽ bị từ cảnh cáo đến buộc dừng học tùy theo trường hợp cụ thể.
 3. Sinh viên nghỉ học quá 40% số lần điểm danh của giáo viên và giáo vụ trong một môn học thì sẽ không đủ điều kiện dự thi môn đó.
 4. Sinh viên đi học muộn, trốn tiết, bỏ giờ thường xuyên môn học nào sẽ bị từ cảnh cáo đến cấm thi môn học đó.
 5. Điểm chuyên cần của sinh viên sẽ được tính vào điểm Thi học kỳ theo từng môn học.

III. KIỂM TRA:

 1. Kiểm tra là hình thức đánh giá trung gian trong quá trình học tập một môn học. Các môn học có lý thuyết đều phải có tối thiểu một bài kiểm tra giữa học kỳ. Ngoài hình thức kiểm tra, còn có thể thêm các hình thức đánh giá khác như thảo luận, tiểu luận, báo cáo, bài tập lớn, các bài thực hành …
 2. Giáo viên tổ chức kiểm tra trên lớp vào mỗi học kỳ. Nếu sinh viên vắng kiểm tra, điểm kiểm tra lần đó bằng 00; nếu vì lý do bất khả kháng sẽ được giáo viên cho kiểm tra lại (có xác nhận của bộ phận giáo vụ).
 3. Điểm kiểm tra và các điểm thành phần kiểm tra khác được giáo viên thông báo cho sinh viên trên lớp học.
 4. Điểm kiểm tra của sinh viên sẽ được tính vào điểm Thi học kỳ theo từng môn học.
Rate this post
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan
Back to top button