Quy chế đào tạoĐào Tạo

PHẦN V: KHEN THƯỞNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU

QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU

I. KHEN THƯỞNG:

 1. Học bổng hàng năm được xét dựa vào kết quả học tập của năm học trước. Học bổng được cấp cho một số sinh viên đạt kết quả học tập cao nhất của mỗi khoá.
 2. Sinh viên hoạt động xuất sắc trong phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên …
 3. Sinh viên tham gia và đoạt giải trong các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ của Trường…
 4. Sinh viên tham gia và đoạt giải trong các phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học …
 5. Sinh viên vượt khó trong học tập …

II. THÔI HỌC:

 1. Sinh viên nghỉ học thường xuyên và không có lý do, nhà trường nhắc nhở nhiều lần và đã có thông báo gửi gia đình nhưng vẫn nghỉ học sẽ bị dừng học.
 2. Sinh viên có ý thức đạo đức kém, vi phạm kỷ luật học tập, thi cử, Hội đồng kỷ luật có thể buộc thôi học.
 3. Sinh viên bị buộc thôi học hoặc bị dừng học không được rút lại học phí đã đóng.

III. BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP:

 1.  Sinh viên muốn bảo lưu kết quả học tập phải có đơn bảo lưu nộp cho giáo vụ. Sinh viên chỉ được bảo lưu trong vòng một năm học vì chương trình học luôn cập nhật và đổi mới. Việc bảo lưu ở giai đoạn nào sẽ xem xét tùy vào từng trường hợp cụ thể.
 2.  Sinh viên có ý thức học tập kém, ý thức kỷ luật yếu không được bảo lưu.
 3.  Sinh viên không được bảo lưu học phí.
Rate this post
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan
Back to top button